Ochrana soukromí

Pravidlá používania webových stránok

Internetové stránky prevádzkované pod doménovým menom www.vitanafs.sk boli vytvorené a sú prevádzkované spoločnosťou VITANA SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Meisslova 5, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 31 352 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 57737/B (ďalej len „VITANA“).

Obsah stránok je prevádzkovaný a priebežne obnovovaný a upravovaný spoločnosťou VITANA v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

VITANA si vyhradzuje všetky autorské práva. Pripojením na internetové stránky sa zaväzujete dodržiavať tieto podmienky.

Informácie obsiahnuté na internetových stránkach slúžia len ako základný prehľad predmetov záujmu a sú určené na osobnú potrebu návštevníka webu, ktorý nesie celú zodpovednosť za ich použitie.

VITANA nezodpovedá ani za úplnosť, presnosť, vecnú a časovú správnosť informácií obsiahnutých na týchto stránkach, ani na ďalších stránkach, ktoré sú dostupné prostredníctvom stránok VITANA. Pre aktuálne informácie kontaktujte VITANU prostredníctvom: food.service@orkla.sk.

VITANA nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie stránok, a ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody (majetkové či nemajetkové) vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním týchto stránok, či v dôsledku nemožnosti pripojenia sa na tieto stránky, nemožnosti využívania ich obsahu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov z kontaktného formulára za účelom spätného kontaktovania dopytujúceho a doručenia odpovede na vložené prianie/otázku/pripomienku

Spoločnosť VITANA SLOVENSKO, s.r.o., IČO: 31352316, so sídlom Meisslova 5, 90201 Pezinok, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 57737/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), má záujem efektívne komunikovať so svojimi zákazníkmi a aktívne prijímať otázky, priania a pripomienky týkajúce sa produktov spoločnosti a jej pôsobenia na trhu, k čomu mimo iné slúži kontaktný formulár umiestnený na internetových stránkach spoločnosti. Účelom spracovania osobných údajov z kontaktného formulára je spätné kontaktovanie dopytujúceho a doručenie odpovedí na vložené priania, otázku či pripomienku.

Osobné údaje dopytujúceho sú spracovávané v rozsahu informácií uvedených dopytujúcim do kontaktného formulára a iba po dobu 60 kalendárnych dní odo dňa poskytnutia tohto súhlasu.

Osobné údaje dopytujúceho nebudú poskytované tretím stranám alebo poskytované do tretích krajín. Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje dopytujúceho osobám, ktoré osobné údaje spracovávajú pre Prevádzkovateľa ako jeho sprostredkovateľa (napr. tvorcovia webových stránok). Aktuálny zoznam sprostredkovateľov bude zaslaný po vyžiadaní na adrese vitanaprivacy@vitana.cz.

Udelenie tohoto súhlasu je úplne dobrovoľné. Dopytujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľovi. V takom prípade bude spracovanie osobných údajov uskutočnené na základe tohoto súhlasu neodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania v období pred jeho odvolaním. Dopytujúci nemá zákonnú povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi. Pokiaľ však dopytujúci svoje údaje Prevádzkovateľovi neposkytne, nebude mu možné doručiť odpoveď na jeho otázku, prianie alebo pripomienku.

Dopytujúci má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, popr. obmedzenie spracovania. Za podmienok stanovených v čl. 20 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES má dopytujúci právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi. Dopytujúci môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať Správcu, a to na e-mailovej adrese vitanaprivacy@vitana.cz.

Pokiaľ sa dopytujúci domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o dohodnutie nápravy, a to na e-mailovej adrese vitanaprivacy@vitana.cz. Ak žiadosť dopytujúceho bude oprávnená, Prevádzkovateľ neodkladne odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá možnosť dopytujúceho podať sťažnosť priamo v Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Súhlas so zasielaním ponúk obchodu, služieb a marketingových prieskumov

VITANA SLOVENSKO, s.r.o., IČO: 31352316, so sídlom Meisslova 5, 902 01 Pezinok, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 57737/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), má záujem uchovávať a spracovávať informácie o osobe, ktorá vložila svoje osobné údaje do kontaktného formulára na internetovej stránke www.vitanafs.sk (ďalej len „Dotknutá osoba“) pre účely zasielania ponúk obchodu, služieb a marketingových prieskumov.

Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané (a) v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov a (b) do uplynutia 2 rokov od udelenia tohoto súhlasu.

Osobné údaje Dotknutej osoby nebudú poskytované tretím stranám alebo odovzdávané do tretích krajín. Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje Dotknutej osoby osobám, ktoré osobné údaje spracovávajú pre Prevádzkovateľa ako jeho sprostredkovateľa (napr. tvorcu webových stránok). Aktuálny zoznam sprostredkovateľov bude zaslaný na vyžiadanie na adrese vitanaprivacy@vitana.cz.

Udelenie tohoto súhlasu je úplne dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľovi. V takom prípade bude spracovanie osobných údajov vykonávané na základe tohoto súhlasu neodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu viac menej nie je dotknutá zákonnosť spracovania v období pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, popr. obmedzenie spracovania. Za podmienok stanovených v čl. 20 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenie smernice 95/46/ES má Dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi. Dotknuté osoby môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať Prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese vitanaprivacy@vitana.cz.

Pokiaľ sa Dotknutá osoba domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o vykonanie nápravy, a to na e-mailovej adrese vitanaprivacy@vitana.cz. Ak bude žiadosť Dotknuté osoby oprávnenou, Prevádzkovateľ neodkladne odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá možnosť Dotknuté osoby podať sťažnosť priamo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.